Koordinator na gradbišču v fazi izvajanja del in v fazi priprave del

Koordinator na gradbišču v fazi izvajanja del in v fazi priprave del

Imamo dolgoletne izkušnje na področju izvajanja storitev koordinatorja na začasnih in premičnih gradbiščih.

V fazi priprave projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

 • izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt,
 • pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazi uporabe, fazi vzdrževanja in fazi rušenja).

V fazi izvajanja projekta ima koordinator zlasti naslednje naloge:

 • usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
 • pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela,
 • pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno,
 • usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter izvajajo dela v skladu z varnostnim načrtom,
 • izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
 • zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,
 • preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
 • zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Med izvajanjem del na gradbišču je potrebno upoštevati in izvajati temeljna načela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu, še zlasti v zvezi:

 • z vzdrževanjem primernega reda in zadovoljitvijo čistoče na gradbišču,
 • z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upoštevanju načinov ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitve poti ali področij za prehod in gibanje ter opremo,
 • z ravnanjem z različnimi materiali,
 • s tehničnim vzdrževanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakršnekoli napake, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev,
 • z razmejitvijo in načrtovanjem površin za skladiščenje različnih materialov, zlasti kadar gre za nevarne materiale ali snovi,
 • s pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni,
 • s skladiščenjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in ruševin,
 • s sprotnim prilagajanjem dejanskega časa poteka del na gradbišču, porabljenega za različne vrste del ali delovnih faz,
 • s sodelovanjem med delodajalci in samostojnimi podjetniki,
 • z vzajemnim delovanjem z industrijskimi panogami na območju, znotraj katerega ali v bližini katerega je gradbišče.