Elaborat eksplozijske ogroženosti

Elaborat eksplozijske ogroženosti

V področju dejavnosti projektne dokumentacije Vam nudimo izdelavo elaborata eksplozijske ogroženosti. Obveznost za izdelavo elaborata eksplozijske ogroženosti izhaja iz 19. člena »Pravilnika o protieksplozijski zaščiti«, ki pravi, da mora delodajalec za izvajanje obveznosti, predpisanih v 15. členu pravilnika, zagotoviti elaborat eksplozijske ogroženosti, ki se redno usklajuje z dejanskim stanjem.

V elaboratu eksplozijske ogroženosti mora biti zlasti opredeljeno:

  • da so bila tveganja eksplozije ugotovljena in ocenjena,
  • da bodo sprejeti ustrezni ukrepi za doseganje ciljev te odredbe,
  • kateri prostori so bili razvrščeni v cone v skladu s Prilogo XII pravilnika,
  • za katere prostore veljajo zahteve, določene v Prilogi XIII pravilnika,
  • da so delovno mesto in delovna oprema, vključno z opozorilnimi napravami, načrtovani varno in se varno uporabljajo in vzdržujejo,
  • da so bili sprejeti ukrepi za varno uporabo delovne opreme v skladu z zakonodajo o delovni opremi.

Poleg navedenega je treba v elaboratu oceniti vsa tveganja eksplozij. Pri ocenitvi tveganj eksplozij se upoštevajo tudi prostori, ki so ali lahko postanejo z odprtinami povezani s prostori,v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere.

Elaborat eksplozijske ogroženosti je treba izdelati pred začetkom dela ter znova pregledati in popraviti, kadar se pojavijo bistvene spremembe, razširitve ali zamenjave na delovnem mestu, pri opremi ali organizaciji dela.

Delodajalec je dolžan pred začetkom obratovanja v eksplozijsko ogroženih prostorih in ob bistvenih spremembah, ki lahko vplivajo na ukrepe protieksplozijske zaščite, pridobiti certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve opreme. Certifikat izda organ za ugotavljanje skladnosti.