Zasnove požarne varnosti, študije požarne varnosti, presoje požarne varnosti, izkaz požarne varnosti

Zasnove požarne varnosti, študije požarne varnosti in izkaz požarne varnosti

V fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelamo zasnovo ali študijo požarne varnosti. Zasnova ali študija je elaborat, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in s katerim se pri graditvi objektov dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. Izdelava študije in zasnove požarne varnosti je zakonsko določena s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah. Podrobna navodila, kaj mora vsebovati dokument je določeno v Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti.

Vsak elaborat mora obsegati:

  • koncept požarne varnosti in požarni scenarij,
  • projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte,
  • projektne rešitve za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije,
  • projektne rešitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje,
  • projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje,
  • zahteve za organizacijske ukrepe, ki jih bo treba upoštevati v navodilu za obratovanje in vzdrževanje.

Zasnova se izdela za požarno manj zahtevne objekte. Obvezna je v primeru gradnje novega požarno manj zahtevnega objekta in pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po dozidavi, nadzidavi oziroma rekonstrukciji, spadal med požarno manj zahtevne objekte.

Študija se izdela za požarno zahtevne objekte. Obvezna je v primeru gradnje novega požarno zahtevnega objekta in pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po dozidavi, nadzidavi oziroma rekonstrukciji, spadal med požarno zahtevne objekte. Pri dozidavi, nadzidavi ali rekonstrukciji obstoječega objekta, ki bo po gradnji spadal med požarno zahtevne objekte, se študija lahko izdela tudi kot sprememba oziroma dopolnitev študije, če ta obstaja.

Obvezna priloga študije in zasnove požarne varnosti je Izkaz požarne varnosti. To je povzetek vsebine študije ali zasnove požarne varnosti, ki ima v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izpolnjeno samo rubriko načrtovani ukrepi.

Izkaz požarne varnosti je povzetek vsebine zasnove ali študije in se izpolni v dveh fazah: načrtovani ukrepi in izvedeni ukrepi.