Elaborat gradbene fizike, toplotnih karakteristik in akustike

Elaborat gradbene fizike, toplotnih karakteristik in akustike

Izdelamo elaborat gradbene fizike in elaborate zaščite pred hrupom. Doseganje učinkovite rabe energije v stavbah oziroma izpolnjevanje zahtev se dokazuje v elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah.

Elaborat gradbene fizike vsebuje:

  • vhodne podatke,
  • navedbo uporabljenih metod in uporabo privzetih vrednosti,
  • izračune, iz katerih mora biti razvidno, da projektirane gradbene konstrukcije in stavba kot celota izpolnjujejo zahteve,
  • vmesne rezultate za elemente učinkovite rabe energije,
  • potrebno letno primarno energijo za delovanje sistemov v stavbi,
  • izpuste CO2, ki nastanejo pri delovanju sistemov v stavbi, in
  • kazalnike letne rabe primarne energije in kazalnike izpustov.