Izjava o varnosti, ocena tveganja

Izjava o varnosti, ocena tveganja

Izdelujemo izjave o varnosti in ocene tveganja za posamezna delovna mesta in stavbe. Izdelujemo več tipov izjav o varnosti glede na dejavnost podjetja, in sicer:

 • izjava o varnosti za male delodajalce,
 • izjava o varnosti za neznatna tveganja,
 • izjava o varnosti za proizvodnjo,
 • izjava o varnosti za pisarniška dela,
 • izjava o varnosti za noseče delavke in za delavke, ki so pred nedavnim rodile ali dojijo,
 • izjava o varnosti za kmeta,
 • izjava o varnosti za samozaposlene osebe,
 • izjava o varnosti za gradbišča,
 • izjava o varnosti za stavbe.

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

Izjava o varnosti vsebuje opis delovnega procesa z ocenjevanjem tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter določa varnostne ukrepe. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki. Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela. Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja. Delodajalec je dolžan trajno hraniti dokumentacijo za izdelavo izjave o varnosti. Izjavo o varnosti in oceno tveganja je potrebno dopolniti in popraviti v primeru:

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni,
 • ko je ocenjevanje temeljilo na podatkih, ki niso več ažurni,
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.