Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu

Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu. Na področju varnosti in zdravja pri delu opravljamo naloge varnostnega inženirja za podjetja, kot pooblaščene osebe:

 • svetujemo pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo,
 • svetujemo glede opreme delovnih mest in delovnega okolja,
 • izdelamo ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj,
 • izdelamo interne akte o prepovedi uporabe alkohola na delovnem mestu,
 • izdelamo interne akte proti nasilju s strani tretjih oseb,
 • izdelamo interne akte za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev,
 • izdelamo načrte promocije zdravja,
 • izvajamo usposabljanja iz področja varnosti in zdravja pri delu (za vse vrste delovnih mest) in izdelamo zapisnike,
 • izvajamo usposabljanja za pravilno uporabo osebne varovalne opreme,
 • izvajamo usposabljanja za pravilno dviganje bremen,
 • izdelamo programe usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelamo izjavo o varnosti in strokovne podlage za ocenjevanje tveganj,
 • izvedemo seznanitev zaposlenih z izjavo o varnosti in oceno tveganja ter izdelamo zapisnik,
 • opravimo meritve toplotnega udobja (temperatura, relativna vlažnost in hitrost gibanja zraka) na delovnih mestih,
 • opravimo meritve pri izvajanju del v vročem delovnem okolju,
 • opravimo meritve pri izvajanju del v hladnem delovnem okolju,
 • opravimo meritve osvetljenosti na delovnih mestih,
 • opravimo meritve svetlosti na delovnih mestih glede na predpise o svetlobnem onesnaževanju,
 • opravimo meritve prezračevanja za nova in obstoječa delovna mesta,
 • opravimo preglede in preizkuse delovne opreme in strojev ter izdelamo zapisnike in potrdila,
 • izdelamo navodila za varno delo,
 • opravimo preglede delovne opreme, strojev, s področja varstva pri delu,
 • spremljamo stanje v zvezi s poškodbami pri delu in izpolnimo obrazce za prijave poškodb pri delu,
 • sodelujemo s pooblaščenim izvajalcem medicine dela,
 • opravljamo nadzore in preglede delovnih mest,
 • sodelujemo pri inšpekcijskem nadzoru inšpektorja za delo.