Izvleček požarnega reda, načrt evakuacije in požarni načrt

Izvleček požarnega reda, načrt evakuacije in požarni načrt

Izvleček požarnega reda je obvezna priloga požarnega reda. Izdela se ga v formatu A4 ali A3, obrobljen pa mora biti z 10mm širokim rdečim robom. Izvleček požarnega reda se namesti na vidno mesto.

Vsebina izvlečka požarnega reda mora obsegati kratka in jasna sporočila, grafične znake in simbole. Vsebino izvlečka požarnega reda je potrebno za posamezne prostore v objektu prilagoditi (tehnični prostori, skladišča, skladišča vnetljivih snovi, laboratoriji, delavnice, pisarne,…) posebnostim tega dela objekta.

Izvleček požarnega reda mora vsebovati podatke o:

 • organizaciji varstva pred požarom, vključno s predvidenim številom uporabnikov glede na namembnost objekta,
 • ukrepih varstva pred požarom,
 • navodilih za ravnanje v primeru požara.

Izvleček požarnega reda je namenjen vsem osebam, ki se zadržujejo v objektu na katerega se nanaša požarni red.

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora oziroma točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje ter položaj ročnih javljalnikov požara.

Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje. V hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila napisana tudi v jeziku narodne skupnosti.

Lastniki ali uporabniki, ki uporabljajo isti objekt, morajo načrte evakuacije uskladiti.

Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta.

Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Za označevanje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je treba upoštevati predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog požarnih redov.

Požarni načrt mora vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta. Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o:

 • legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču,
 • stopnji požarne obremenitve,
 • intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce,
 • visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah,
 • plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi,
 • hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja,
 • prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih,
 • gasilskih orodiščih.
Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o:
 • mejah požarnih sektorjev,
 • odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami,
 • dostopnih poteh,
 • evakuacijskih poteh in stopniščih,
 • posebno požarno nevarnih prostorih,
 • prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo,
 • prostorih, v katerih je prisotno sevanje,
 • električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave,
 • tlačni opremi,
 • legi plinske požarne pipe,
 • vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
 • možnostih notranjega napada.

Glede na velikost in strukturo objekta, se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi.