Usposabljanja iz varstva pred požarom

Usposabljanja iz varstva pred požarom

Usposabljanje za varstvo pred požarom obsega:

  • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
  • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb,
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
  • druga usposabljanja, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

Usposabljanje se izvaja po programih, ki jih poleg lastnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, izvajajo tudi osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Posamezni program usposabljanja za varstvo pred požarom potrdi lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta, v katerem se program izvaja oziroma delodajalec, če gre za usposabljanje zaposlenih. Usposabljanje se izvede ob usposabljanju iz varstva pri delu.

Delodajalec mora:

  • zagotoviti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom da je seznanjen s požarnim redom,
  • določiti zaposlene, ki se usposobijo za gašenje tako, da lahko opravljajo požarno stražo pri delih, kjer v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, lahko opravljajo požarno stražo za gašenje usposobljene osebe,
  • določiti število, vrste in način usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, glede na vrsto dejavnosti, požarno ogroženost in število zaposlenih v izmeni,
  • poskrbeti za praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom:
V poslovnih ali industrijskih objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, je treba zaposlene periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve leti po opravljenem osnovnem usposabljanju. V objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost pa vsake tri leta.

Usposabljanje za opravljanje požarne straže:

Za gašenje se zaposleni, ki lahko opravljajo požarno stražo, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene ter še posebej za opravljanje požarne straže tudi na podlagi programov usposabljanja in preizkusov usposobljenosti, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju v katerem se opravlja požarna straža, nevarnosti za nastanek požara, preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, praktično uporabo vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara.

Preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb mora obsegati najmanj poznavanje nevarnosti za nastanek požara, preventivnih ter aktivnih ukrepov varstva pred požarom ter preizkus praktične usposobljenosti za uporabo vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite oziroma uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov v delovnem okolju, kjer se opravlja požarna straža.

Delodajalec lahko napoti na usposabljanje osebe, ki so polnoletne in nimajo psihofizičnih ali drugih omejitev, ki bi jih omejevale pri opravljanju operativnih gasilskih nalog požarne straže. Na tri leta se izvaja periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo.

Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije:
Za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se zaposleni, ki jih določi delodajalec, usposabljajo po programu, ki je predpisan za zaposlene ter še posebej za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije tudi na podlagi programov usposabljanj, ki morajo obsegati glede na razmere v delovnem okolju, nevarnosti za nastanek požara in praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju ter poznavanje načrta evakuacije.

Preizkus usposobljenosti zaposlenih obsega poznavanje nevarnosti za nastanek požara in usposobljenosti za praktično uporabo opreme, naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju. Osebe, usposobljene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, sodelujejo tudi pri letnem praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije.

Pri izvajanju usposabljanja zaposlenih se šteje, da so zaposleni uspešno opravili usposabljanje, če imajo status prostovoljnega operativnega gasilca in se izkažejo z ustreznim dokazilom. Take osebe se morajo usposobiti le za preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom ter se seznaniti s požarnim načrtom, požarnim redom in načrtom evakuacije v zvezi z delom, ki ga opravljajo.

Na tri leta se izvaja periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Usposabljanje stanovalcev:
Stanovalci v večstanovanjskih stavbah se usposabljajo za varstvo pred požarom z neobveznimi oblikami usposabljanja.

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, je treba organizirati najmanj enkrat letno v skladu s predpisi.

O vseh usposabljanjih, ki so bila izvedena, je potrebno voditi evidenco.