Požarni red

Požarni red

V požarnem redu, ki ga morajo določiti lastniki ali uporabniki objekta, se definira organizacija varstva pred požarom v podjetju, v stanovanjskih objektih ali v industrijskih objektih. Z določili požarnega reda morajo biti seznanjeni vsi zaposleni oziroma stanovalci v stanovanjskih objektih.

S požarnim redom se določijo ukrepi za preprečevanje nastanka požarov in izboljšanje požarne varnosti.

Požarni red mora vsebovati naslednje vsebine:

  • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara,
  • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to prepovedano,
  • odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz požarno ogroženih prostorov,
  • podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na namembnost stavbe oziroma prostorov v njej,
  • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga,
  • ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo,
  • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
  • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara, podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru,
  • vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.

Lastniki ali uporabniki objektov, v katerih je več lastnikov ali uporabnikov oziroma če gre za več objektov oziroma delov objektov iz prvega odstavka prejšnjega člena istega lastnika ali uporabnika na različnih lokacijah, lahko izdelajo skupni požarni red. Če lastniki ali uporabniki objektov izdelajo skupni požarni red, ni treba izdelovati posameznih požarnih redov oziroma se v posameznih požarnih redih določijo le tiste vsebine, ki niso določene v skupnem požarnem redu.

Vsebina požarnega reda mora biti smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti posameznega objekta ali njegovega dela. Vsebino požarnega reda je treba prilagajati tistim spremembam v objektu ali v njegovem delu, ki vplivajo na požarno varnost.

Sestavni del požarnega reda so tudi obvezne priloge in sicer izvleček požarnega reda, navodila za posameznike, evidenčni in kontrolni listi.