Pregledi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Pregledi vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Z zunanjimi sodelavci vam zagotovimo preglede vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite so:

 • sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje,
 • naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih,
 • naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku,
 • vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški,
 • naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem,
 • vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika,
 • avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote,
 • sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita,
 • varnostna razsvetljava v celotnem objektu,
 • naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal,
 • drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.

Sestavni del posameznega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite iz prejšnjega odstavka je lahko tudi krmiljenje avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na izhodih, deblokade vrat, požarne lopute in druge podobne naprave) ali drugih elementov v povezavi s sistemom ter daljinski prenos signala do sprejemnika, naprave za oskrbo z električno energijo, ki služijo za pogon naprav in opreme za požarno zaščito, črpalne postaje, namenjene za gašenje ali hlajenje z vodo in druge naprave.

Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je treba pridobiti za vsako vrsto vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

Zavezanec je investitor, lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov, v katerih mora biti, skladno s predpisi o graditvi objektov, vgrajen en ali več sistemov aktivne požarne zaščite iz prejšnjega člena in za katere mora, v skladu s tem pravilnikom, pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju. Investitor mora v skladu s predpisi o graditvi objektov kot sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, priložiti tudi potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

Potrdilo o brezhibnem delovanju je treba pridobiti za:

 • novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite,
 • spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite,
 • razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno,
 • vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.

Potrdilo o brezhibnem delovanju izda izvajalec pregledov po uspešno opravljenem pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite na podlagi:

 • pisnega poročila o pregledu in preizkusu, če ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti,
 • poročila o pregledu in preizkusu, v katerem so bile ugotovljene le nebistvene pomanjkljivosti in na podlagi poznejšega obvestila zavezanca, da je pomanjkljivosti odpravil,
 • dodatnega poročila o pregledu in preizkusu, ko se pri ponovnem pregledu in preizkusu ugotovi, da je zavezanec odpravil vse pomanjkljivosti.

Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite je veljavno skupaj s poročilom o pregledu in preizkusu sistema aktivne požarne zaščite.