Programi usposabljanja iz varstva pred požarom

Programi usposabljanja iz varstva pred požarom

Posamezni program usposabljanja mora obsegati najmanj:

 • ime programa,
 • namen in cilje usposabljanja,
 • učne oblike in metode, učna sredstva,
 • udeležence usposabljanja,
 • morebitno potrebno (zahtevano) predhodno znanje udeležencev usposabljanja,
 • teoretični in praktični del usposabljanja (vsebina),
 • nosilce in izvajalce usposabljanja,
 • kraj, čas in trajanje usposabljanja,
 • način ocenjevanja znanja oziroma preverjanja usposobljenosti.
Teoretični in praktični del posameznega programa usposabljanja za varstvo pred požarom mora obsegati najmanj naslednje teme:
 • normativne, strokovne in druge podlage,
 • osnove gorenja in gašenja,
 • nevarnosti za nastanek požara,
 • oprema, naprave in sredstva za varstvo pred požarom in gašenje začetnih požarov, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite,
 • izvajanje preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom.

Vsak program usposabljanja za varstvo pred požarom mora biti glede na namen in cilj usposabljanja prilagojen potrebam in razmeram delovnega mesta ali delovnega oziroma bivalnega okolja, v katerem se izvaja ter vrsti in usposobljenosti udeležencev usposabljanja. Pri periodičnem usposabljanju je treba ustrezno prilagoditi vsebino programa vrsti usposabljanja, znanju in usposobljenosti udeležencev, zlasti pa delovnemu oziroma bivalnemu okolju. Če v obdobju od zadnjega usposabljanja ni bilo novosti na področju varstva pred požarom, ki bi jih bilo treba vključiti v usposabljanje, se lahko izvede samo praktični del usposabljanja.

Posamezen program usposabljanja za varstvo pred požarom je lahko izdelan za usposabljanje več različnih skupin udeležencev. V skupnem delu takega programa se določijo vsebine in teme, ki so skupne vsem udeležencem. V posebnem delu programa pa se določijo vsebine in teme glede na zahteve oziroma značilnosti posamezne skupine udeležencev.

V skladu s programom usposabljanja za varstvo pred požarom se po zaključenem usposabljanju oceni pridobljeno znanje in preveri praktično usposobljenost udeležencev. Ocenjevanje teoretičnega znanja se lahko izvede pisno. Pred izvedbo ocenjevanja znanja ali preverjanja usposobljenosti, je treba udeležence usposabljanja seznaniti s kriteriji za ocenjevanje in preverjanje. Uspeh ocenjevanja znanja in preverjanja usposobljenosti se oceni z »je opravil« ali »ni opravil«.